Οι παλιές διαδρομές
δεν οδηγούν
σε νέους δρόμους.
— Σοφία Χατζηδημητρίου